Trefwoorden

A

ambivalent tegelijkertijd twee verschillende, bepaalde positieve en negatieve, waarden hebbend
agitatie zenuwachtige opwinding
aliënatie overdracht, afstand van rechten
ambulant niet bedlegerig
antecedent het woord of zinsdeel waarnaar een voornaamwoord terugwijst
asfyxie het stoppen van de polsslag bij verstikking, schijndood
automutilatie het zichezelf opzettelijk verminken
aversie afkeer

B

balanssuïcide zelfmoord waarbij iemand alle consequenties goed heeft overwogen na het opmaken van de balans van zijn leven
benzodiazepines synthetisch bereide stof die o.a. gebruikt wordt als tranquillizer en slaapmiddel
bopz-maatregel Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
breder repertoire een bredere, ruimere lijst

C

calamiteiten onverwachtse gebeurtenis die schade of letsel veroorzaakt
comorbiditeit (geneeskunde) het verschijnsel dat iemand aan meerdere chronische ziektes tegelijk lijdt
consensus overeenstemming van mening, eenstemmigheid
consistent vrij van innerlijke tegenspraak
consolidatie samenvoegen , versterken
constitutie gestel, lichamelijke gesteldheid

D

demografie statistische beschrijving van sociale en politieke verschijnselen in of kenmerken van volkeren
destructief gedrag vernietiging
deterioratie verslechtering, achteruitgang, geestelijke aftakeling
deterministisch betrekking hebbend op het determinisme ( = levensbeschouwing volgens welke het lot en gedrag van de mens bepaald worden door omstandigheden van buitenaf, waarbij de menselijke wil een ondergeschikte rol speelt)
diagnostiek de kunst om een diagnose op te maken
diathesis aanleg voor bepaalde ziekten
dichotoom denken Dichotomie; indeling in twee, vertakking in twee gelijkwaardige stengels
directief richtlijn, voorschrift
disfunctioneel slecht functioneren

E

etiologie onderdeel van de pathologie dat zich bezighoudt met de oorzaken van ziekten
euthanasie het op hun eigen verzoek bewust doen eindigen van het leven van patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden
evidence based gebaseerd op bewijsmateriaal
exacerbatie plotselinge verergering van een ziekte
exciterend stimulatie
exploreren verkennen
extrapiramidaal erg groot

F

familicide-suicide gezinsdoding
familieanamnese anamnese: wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis van zijn ziekte kan vertellen (synoniem: ziektebeschrijving)
filicide suicide kinderdoding
filicide slachtoffers tussen 1 en 12 jaar oud
format opmaak, formule, indeling
funest zeer schadelijk

G

geagiteerd agiteren : onrust stoken
geïndiceerd een aanwijzing zijn voor, aanduiden
geprotocolleerd ingeschreven in een protocol, een protocol opmaken van
gerelateerd in verband brengen met
gezinstherapie behandeling van psychisch gestoorden niet als individuele patiënten, maar in voortdurend verband met het gezin waarvan zij deel uitmaken
GGD Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGZ gezondheidszorg

H

homecide-suicide moord-zelfdoding

I

ibsdient ibuprofen : pijnstillend en koortswerend geneesmiddel
ideatie ideeënvorming
impliciet stilzwijgend, eronder begrepen (tegenstelling: expliciet)
inadequaat ongeschikt, ontoereikend
inbewaringstelling in verzekeringstelling (het stellen van een persoon in verzekerde bewaring)
infanticide slachtoffers tussen de 1 dag en 1 jaar oud
intentie bedoeling, voornemen
intermittent met tussenpozen (verschijnend/werkend) periodiek, cyclisch, intermitterend, afwisselend, fluctuerend
interventie tussenkomst
irreversibele niet omkeerbaar

J

jurisprudentie rechtsopvatting van de rechterlijke macht, zoals die blijkt uit genomen beslissingen

K

katalyseren als katalysator werken

L

lage incidentie in de geneeskunde: het voorkomen van nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte in een gemeenschap. Dus lage incidentie = weinig voorkomen van nieuwe gevallen
letaliteit dodelijkheid, sterfte
lifetime levensduur, levenstijd, mensenleven
limbisch systeem het limbisch systeemgedeelte van de hersenen, bestaande uit een aantal nauw met elkaar samenhangende structuren die rond de aanhechting van de hemisferen van de tussenhersenen liggen

M

male proprietariness theory deze theorie zegt dat de man zijn vrouw als zijn seksueel en reproductief eigendom ziet, die hij kan bezitten en inwisselen
maturatie rijping, rijpwording
medea complex De partner en dader vermoord al zijn kinderen om zijn partner te laten lijden
metabole (medisch) tot de stofwisseling behorend, metabolisch
metabolisme stofwisseling
modulator apparaat voor het moduleren van frequenties en amplitudes
monitoring bewaking, controle
moord-zelfdoding Er wordt eerst een moord gepleegd en daarna pleegt de dader zelfmoord
murder by proxy De moord wordt gepleegd uit wraak

N

neonaticide slachtoffers van nog geen 24 uur oud
neuroleptica ‘neurolepticum’ = zenuwstillend middel
NVvP-richtlijn Nederlandse vereniging voor psychiatrie- richtlijn

P

palliatief (bn) de pijn verzachtend, vooral die van terminale patiënten
parricide ouderdoding
payback time terugverdientijd (letterlijk) Psuedoaltruïstiche ouder: Een ouder die besluit dat er niemand voor hun kinderen zal zorgen nadat ze overleden zijn
persistent blijvend, volhardend
pre-existente bijvoeglijk naamwoord vóór iets anders bestaand '
premorbide voorafgaand aan de eerste ziekteverschijnselen
prevalentie de overhand hebben (synoniem: primeren, voorgaan)
primair de eerste plaats innemend
probabilistisch betrekking hebbend op het probabilisme(= opvatting volgens welke geen absolute kennis te verwerven is, maar uitsluitend waarschijnlijkheden bestaan)
prognose voorspelling
prolactine hormoon dat wordt geproduceerd door de voorkwab van de hypofyse
psycho-educatie informatie over het verloop en de behandeling van een psychische stoornis wordt gegeven aan de patiënt en zijn/haar familie
psychose geestesziekte waarbij men wanen heeft
psychosomatisch door geestelijke factoren in het lichaam veroorzaakt
psychotherapie behandelwijze van psychische problemen en geestelijke aandoeningen door te praten

R

regulatie van emoties vethuishouding, vochthuishouding,warmtehuishouding, waterhuishouding
regulering regelmatig maken, in orde maken
rehabilitatie herstel van de gezondheid
repercussie onaangenaam gevolg
restrictieve beperkend, een voorbehoud bevattend
retrospectief overzicht van iemands oeuvre waarin wordt teruggeblikt
rigiditeit Rigide; stipt, strikt, met strenge morele principes
Risicotaxatie schatting, raming van risico's
Rumineren Piekeren

S

schizofrenie geestesziekte, begonnen voor het 45e levensjaar en ten minste een halfjaar durend, gekenmerkt door een verslechtering van het sociale, intellectuele en verbale functioneren, psychotische symptomen en een verlies van het realiteitsgevoel
sedatie toediening van sedatief, met het doel de patiënt te kalmeren of in lichte slaap te brengen
sedatief kalmeringsmiddel
serotonine vasoconstrictieve stof o.a. aanwezig in het bloedserum
setting set : een stel, assortiment
siblicide Doding van broers of zussen, gevolgd door zelfdoding
suïcidaal geneigd tot zelfdoding
suïcidale ideatie fantaseren over suïcide
synapsen verbinding tussen twee neuronen waar door middel van neurotransmitters prikkels worden doorgegeven

T

taxatie schatting, raming van een waarde, een bedrag, een hoeveelheid, een afstand enzo
toxiciteit giftigheid
triviaal alledaags, onbeduidend

U

uxoricide Partnerdoding

V

ventromediale dikbuik
versterving bespoediging van de dood door het niet langer kunstmatig toedienen van vocht en voeding

Z

Zelfdodingspact Twee oudere mensen die samen erin toestemmen om samen te willen sterven