Ogz

*OGZ = openbare gezondheidszorg

Een belangrijke taak van de openbare gezondheidszorg is de collectieve preventie: de bescherming, bevordering en bewaking van de volksgezondheid.
De collectieve preventie kan gaan over alle terreinen van het leven:

van de schoolarts tot voorlichting over dementie;
van verslavingspreventie tot reizigersvaccinatie;
van toegang tot de zorg tot het tegengaan van vochtige woningen.
De openbare gezondheidszorg omvat ook activiteiten waarbij de overheid verantwoordelijk is voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg. En voor acuut optreden bij (dreigende) ongevallen en rampen. Veel partijen vervullen een rol in de openbare gezondheidszorg. De hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de overheid. De Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) legt veel verantwoordelijkheden op dit gebied bij de gemeente.

Gezamenlijk gezondheidsbeleid

Op regionaal niveau is er voor de periode 2007-2011 een gezamenlijk gezondheidsbeleid vastgesteld (nota ‘Regionale prioriteiten en lokale aanpak volksgezondheidsbeleid 2007-2011’) waarin zes speerpunten staan geformuleerd. Op basis van deze speerpunten wordt jaarlijks op lokaal niveau een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg is preventieve gezondheidszorg die aan alle kinderen van nul tot negentien jaar in Nederland wordt geboden. Het doel van de jeugdgezondheidszorg is het volgen van de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van kinderen en het signaleren van stoornissen daarin, gericht op het tijdig aanbieden van interventies. In de eerste vier levensjaren ligt het accent voornamelijk op de lichamelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld groei, motoriek), psychische ontwikkeling (bijvoorbeeld angst, hechting) en cognitieve ontwikkeling (logisch denken, taalontwikkeling) en mogelijke risico’s in het eerste milieu.